جلسه آموزش خانواده برای اولیاء محترم

10/11/1402

دبیرستان غیردولتی دخترانه فرهنگ ایران از جناب آقای دکتر میرزابیگی دعوت نمود تا جلسات آموزش خانواده را برای اولیاء محترم را برگزار نماید.