اردوی مطالعاتی نوروز 1403

دبیرستان غیردولتی فرهنگ ایران اردوی نوروزی در قالب پانسیون مطالعاتی را برگزار نمود.بازه اول این اردو از روز 26 اسفندماه تا 28ام شروع شد و بازه دوم از 3ام فروردین ماه 1403 تا 11ام ادامه یافت. کلاسهای رفع اشکال، مشاوره و پشتیبانی و… نیز برگزار شد. آزمونهای روزانه ساعت 7 صبح در برنامه قرار داشت…

جزئیات